• Đã đăng video

  Đã đăng video

  Số thành viên đã đạt: 10

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Được duyệt Đăng video"
 • Đăng ảnh nhiều

  Đăng ảnh nhiều

  Số thành viên đã đạt: 4

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Được duyệt Danh sách ảnh"
 • Bầu chọn nhiều

  Bầu chọn nhiều

  Số thành viên đã đạt: 2

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Phiếu bầu"
 • Đăng bài nhiều

  Đăng bài nhiều

  Số thành viên đã đạt: 3

  Level 1:
  • Đạt 500 điểm hành động "Được duyệt Đăng bài viết"